Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

< Tidligere utgaver

Ressursbok

Beskrivelse
Boka inneholder lover og forskrifter, kontoplaner, kontobeskrivelser etc som regnskapsføreren kan ha nytte av i sitt daglige virke. Boka er à jour med regler vedtatt innen utgangen av november 2010. Vi gjengir ikke komplette lover og forskrifter i samlingen, men bare utdrag som vi mener er særlig relevante for regnskapsføring. Utelatelser av lovtekst er merket med (…). Komplette lover finner du på www.lovdata.no. Kontoplanen tar utgangspunkt i NS 4102, men omfatter bare et utvalg av kontoer som blir mye brukt. For en komplett oversikt over kontoer vises til NS 4102. Kontoveiledningen tar for seg hver konto i kontoplanen og angir hva kontoene inneholder og hvordan de brukes.
Innhold Lover
Foretaksregisterloven (21.6.1985 nr. 78)
Foretaksnavneloven (21.6.1985 nr. 79)
Selskapsloven (21.6.1985 nr. 83)
Ferieloven (29.4.1988 nr. 21)
Yrkesskadeforsikringsloven (16.6.1989 nr. 65)
Enhetsregisterloven (3.6.1994 nr. 15)
Folketrygdloven (28.2.1997 nr. 19)
Aksjeloven (13.6.1997 nr. 44)
Regnskapsloven (17.7.1998 nr. 56)
Revisorloven (15.1.1999 nr. 2)
Skatteloven (26.3.1999 nr. 14)
Bokføringsloven (19.11.2004 nr. 73)
Skattebetalingsloven (17.6.05 nr 67)
Merverdiavgiftsloven (19.6.09 nr 58) Forskrifter
Forskrift om beregning og oppgjør m.v. av arbeidsgiveravgift
til folketrygden
Forskrift om bokføring
Forskrift om utfylling og gjennomføring mv.
av regnskapsloven
Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av
skattebetalingsloven Oversikt over kontokodeklasser og –grupper Kontoplan etter NS 4102 Kontoveiledning
Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no